Zarządzenie nr A-0212-7/21

Zarządzenie nr A-0212-7/21
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku
z dnia 1 czerwca 2021 roku
w sprawie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenieniem wirusa SARS-CO-V-2


na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a oraz art. 31 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.2020.2072) zarządzamy, co następuje:

§ 1.
Uchylamy § 5 zarządzenia nr A-0212-4/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 1 marca 2021 r. oraz § 5 zarządzenia nr A-0212-2/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego
w Lęborku z dnia 1 lutego 2021 r.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.