Zarządzenie nr A-0212-4/21

Zarządzenie nr A-0212-4 /21
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku
z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed
rozprzestrzenianiem wirusa
SARS-CoV-2

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 ze zmianami) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 325), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zmianami) i art. 207 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami) oraz mając na celu zmianę i ujednolicenie zasad dostępu do Sądu Rejonowego w Lęborku i ograniczenia jego funkcjonowania w czasie stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzonych stosownymi zarządzeniami, zarządzamy:

§ 1.

 1. Biuro Obsługi Interesantów w budynku Sądu przy Placu Kopernika 4 przyjmuje interesantów zgodnie z ustalonymi godzinami urzędowania Sądu Rejonowego w Lęborku i godzinami przyjęć interesantów.
 2. Czytelnia akt czynna jest od poniedziałku do piątku od godz.9.00 do 14.30. Interesanci przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym na adres: boi@lebork.sr.gov.pl

 

§2.

 1. Wszystkie osoby wchodzące na teren budynków Sądu Rejonowego w Lęborku przy ul. Przyzamcze 2 oraz przy Placu Kopernika 4 obowiązuje pomiar temperatury ciała.
 2. Zasady dotyczące zachowania wszystkich osób niezatrudnionych w sądzie podczas przebywania w budynkach sądu, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Na terenie sądu mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, o temperaturze ciała nie wyższej niż 38º C.
 4. Na teren sądu można wnosić jedynie przedmioty niezbędne podczas wizyty w sądzie.
 5. Zaleca się, aby w pomieszczeniach biurowych oprócz osób zatrudnionych w sądzie nie przebywał równocześnie więcej niż jeden interesant.
 6. W budynkach sądu w Lęborku przy ul.Przyzamcze 2 oraz przy Placu Kopernika 4 pracownik podmiotu odpowiedzialnego za ochronę budynku dokonywać będzie: sprawdzenia wykonania pomiaru temperatury ciała wszystkich osób wchodzących na teren budynku sądu, sprawdzenia wykonania obowiązku dezynfekcji rąk, zasłonięcia ust i nosa oraz weryfikować będzie uprawnienie do wejścia na teren budynku sądu (wezwanie, zawiadomienie, wokanda, legitymacja służbowa, umówiona wizyta w celu sprawdzenia  akt, wizyta w BOI, inna uzasadniona potrzeba wejścia na teren budynku).
 7. Zakazany jest wstęp do budynków sądu osobom nieprzestrzegającym wymienionych wyżej zaleceń.

§ 3.

 1. Nie będą osobiście przyjmowani interesanci w sprawach dotyczących skarg administracyjnych, skargi należy składać pisemnie, za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie, co możliwe będzie w ustalonych godzinach przyjmowania interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu oraz przedstawieniu przedmiotu skargi.
 2. Ograniczenie udziału publiczności w postępowaniach sądowych jedynie do sytuacji wyjątkowych, zaś decyzje w zakresie dopuszczenia publiczności na rozprawę lub posiedzenie należą do przewodniczącego składu orzekającego, o ile zapewnione będzie, że udział ten nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób uczestniczących.
 3. O możliwości wejścia na teren budynków sądu przedstawicieli mediów decydują przewodniczący wydziałów w porozumieniu z przewodniczącym składu orzekającego. Wniosek o wyrażenie zgody na uczestniczenie w rozprawie lub posiedzeniu jawnym należy zgłosić co najmniej 3 dni przed terminem rozprawy lub posiedzenia.
 4. Strony, uczestnicy postępowań i pełnomocnicy wpuszczani są do budynku sądu nie wcześniej niż 10 minut przed planowanym terminem rozprawy lub posiedzenia.
 5. Zobowiązuje się uczestników postępowań do wcześniejszego, telefonicznego poinformowania              o nałożonej decyzji o kwarantannie albo izolacji, uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontaktu z osobą chorą oraz przysługuje uczestnikom postępowania możliwość złożenia z tego powodu wniosku o usprawiedliwienie nieobecności.
 6. Aktualne pozostaje zarządzenie nr A-0212-8/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w przypadku stwierdzenia obecności osoby z objawami koronawirusa (SARS-COV-2)  w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

§ 4.

Utrzymujemy monitoring prac porządkowych wykonywanych przez firmę zewnętrzną sprzątającą budynki sądu (dotyczy sal rozpraw, BOI, toalet oraz ciągów komunikacyjnych). Kontrola realizacji powyższego należy do Kierownika Oddziału Administracyjnego.

§5.

 1. W budynku Sądu w Lęborku przy Placu Kopernika 4 znajduje się „skrzynka podawcza”, umiejscowiona w przedsionku znajdującym się przy wejściu do budynku, do której osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku, czy jej wysłania, w godzinach urzędowania sądu od 7:30 do 15:00. Korespondencję należy umieścić w kopercie ze wskazaniem Wydziału, Oddziału lub osoby, do której jest kierowana.
 2. Zobowiązujemy pracownika Biura Podawczego do opróżniania „skrzynki podawczej” raz dziennie o godz.15:00 i po poddaniu jej 24 godzinnej kwarantannie, zarejestrowanie i przekazanie do właściwego Wydziału, gdzie będzie opatrzona prezentatą z datą faktycznego wpływu do Sądu.
 3. Aktualne pozostaje zarządzenie nr A-0212-7/20 z 25 marca 2020r. oraz A-0210-25/20 z dnia 8 maja 2020r.  w zakresie wprowadzenia kwarantanny korespondencji i akt wpływających do sądu.

§6.

Wprowadzamy następujące zasady bezpieczeństwa dotyczące organizacji rozpraw i posiedzeń jawnych:

 1. Czekając na wejście na salę rozpraw powinno się zachować odstęp minimum 1,5 metra oraz mieć osłonięte usta i nos.
 2. Wszyscy pracownicy sądu powinni mieć zakryte usta i nos wg obowiązujących przepisów tym zakresie.
 3. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na usta i nos musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 1,5 metrowego odstępu od innych osób.
 4. W sali rozpraw, w której odbywa się rozprawa lub posiedzenie nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż niezbędne do przeprowadzenia sprawy z uwzględnieniem treści § 3 ust. 2 i 3 przedmiotowego zarządzenia.
 5. Osłony twarzy można zdjąć, jeżeli zarządzi tak prowadzący rozprawę (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).
 6. Miejsca do siedzenia zorganizowane są tak, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku (co nie dotyczy osób wykonujących obowiązki służbowe).
 7. Pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone w tym przed wokandą i w czasie przerw.
 8. Klamki, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie często dotykane powinny być często i regularnie dezynfekowane.

 

§7.

 1. W budynku sądu nie należy używać klimatyzacji.
 2. Toalety powinny być regularnie dezynfekowane, ogranicza się liczbę osób przebywających jednocześnie w toalecie do jednej osoby na dwie kabiny/toalety.

§8.

 1. Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za zapewnienie dostępności środków ochrony (w postaci płynu do dezynfekcji, maseczek lub rękawiczek) w obrębie swoich komórek organizacyjnych, w tym celu składają z należytym wyprzedzeniem zamówienia na środki ochrony do Oddziału Administracyjnego.
 2. Wszystkie osoby zatrudnione w sądzie obowiązują nadal zasady zachowania podczas wykonywania obowiązków służbowych określone odrębnymi zarządzeniami.
 3. Obowiązują zasady określone w zarządzeniu nr A-0210-25/20 z 8 maja 2020 r. (w zakresie planowania terminów z uwzględnieniem konieczności ograniczenie liczby osób równocześnie przebywających przed salami rozpraw i stosownych zawiadomień dla stron, uczestników                             i pełnomocników).

§9.

Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie wykonania przedmiotowego zarządzenia należy do Dyrektora Sądu.

§10.

Umieszczenie treści zarządzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lęborku oraz tablicy ogłoszeń.

§11.

Traci moc zarządzenie nr A-0212-15/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 29 maja 2020r. w sprawie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2.

   §12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Załącznik do zarządzenia nr A- 212-4/21

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 1 marca 2021 r.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA
obowiązujące w Sądzie Rejonowym w Lęborku
w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego

 

Zaleca się, co następuje:

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 ze zmianami), interesanci wchodząc na teren Sądu Rejonowego w Lęborku zobowiązani są do zakrywania ust i nosa wg obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 2. Interesanci przebywający na terenie sądu, przemieszczający się po ciągach komunikacyjnych, na salach rozpraw oraz pomieszczeniach sanitarnych zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą środków wskazanych w pkt. 1.
 3. Osoby przebywające na terenie sądu zobowiązane są do zachowania minimum 1,5 m odległości między sobą. Nie dotyczy to osób wspólnie przybyłych do sądu i razem mieszkających.
 4. Należy unikać przebywania w grupach powyżej dwóch osób.
 5. Strony, uczestnicy postępowań i pełnomocnicy wpuszczani są do budynku sądu nie wcześniej niż 10 minut przed planowanym terminem rozprawy lub posiedzenia.
 6. Na teren sądu można wnosić jedynie przedmioty niezbędne podczas wizyty w sądzie.
 7. W przypadku konieczności wyrzucenia zużytej maseczki ochronne należy to uczynić do wyznaczonego i opisanego pojemnika na odpady.
 8. Zobowiązuje się każdą osobę wchodzącą na teren sądu do zdezynfekowania rąk płynem na bazie alkoholu (min. 60%) znajdującym się przy głównych wejściach do budynków.
 9. Każdy interesant przed wejściem do sądu zobowiązany jest do poddania się pomiarowi temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała (powyżej 38°C), interesant nie zostanie wpuszczony na teren Sądu.
 10. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i kichania.
 11. Ogranicza się liczbę osób przebywających jednocześnie w toalecie do jednej osoby na dwie kabiny/toalety.