Zarządzenie nr 22/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 21 czerwca 2021 r.

A-0210-22/21 Lębork, dnia 21.06.2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie realizacji wniosków dotyczących przeprowadzenia wideokonferencji w celu wykonywania odezw kierowanych do Sądu Rejonowego w Lęborku

Na podstawie art. 22 § 1 pkt la i lb ustawy z dnia 27 lipca 2001 . r. Prawo o ustroju sądówpowszechnych (t.j. Dz. U. 2020,2072) oraz § 30 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141), przy uwzględnieniu możliwości technicznych jakimi dysponuje Sąd Rejonowy w Lęborku, mając na uwadze zwiększającą się ilość wniosków o przeprowadzenie przesłuchania w formie wideokonferencji, zarządzam:

§1,

1. Przeprowadzanie wideokonferencji bezpośrednio przez wydziały Sądu Rejonowego w Lęborku w zakresie kognicji danego wydziału (odpowiedniej do wydziału sądu występującego z wnioskiem);

2. Kierowanie korespondencji dotyczącej czynności określonej W pkt 1, wpływającej do Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku bezpośrednio do właściwego wydziału, celem realizacji;

3. Stworzenie przez przewodniczących wydziałów we współpracy z kierownikami sekretariatów procedury przeprowadzania wideokonferencji w wydziale;

4. Wsparcie techniczne informatyka Sądu Rejonowego w Lęborku w niezbędnym zakresie do przeprowadzenia wideokonferencji.

§2.

1. Zarządzenie przedstawić do realizacji Przewodniczącym i Kierownikom Sekretariatów Wydziałów I - III oraz Dyrektorowi Sądu Rejonowego w Lęborku i Kierownikowi Oddziału Administracyjnego;

2. Zarządzenie przesłać do wiadomości wszystkim Prezesom Sądów Okręgowych w Polsce z prośbą o jego rozpowszechnienie wśród podległych sądów rejonowych.


§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lęborku.