Wydział Ksiąg Wieczystych - Informacje

Wpisy do ksiegi wieczystej

Wpis do księgi wieczystej

1)   W celu dokonania wpisu w księdze wieczystej należy wypełnić formularz KW–WPIS (.PDF)
       W celu założenia księgi wieczystej należy wypełnić formularz KW-ZAL (.PDF) 
       
Dodatkowe załączniki do wniosków:
       KW-WU (.PDF)  - załącznik wnioskodawca uczestnik postępowania
       KW-PP (.PDF)   
- załącznik pełnomocnik przedstawiciel ustawowy
       KW-ZAD (.PDF) 
- załącznik żądanie wpisu w ksiedze wieczystej

2)   dołączyć dokumenty (oryginały),

3)   uiścić należną opłatę sądową, podając w tytule wpłaty nr księgi wieczystej!
       
Wpłaty można dokonać na konto Sądu Rejonowego w Lęboku : NBP oddział Gdańsk 33 1010 1140 0031 7322 3100 0000
lub w opłatomacie zlokalizowanym w Sądzie Rejonowy w Lęborku pl. Kopernika 4. 

Wzory przykładowo wypełnionych wniosków o wpis do księgi wieczystej

Opłaty za wpis do księgi wieczystej

Dział I-O księgi wieczystej - oznaczenie nieruchomości

Opłata sądowa w wysokości 100 zł

 • ujawnienie podziału geodezyjnego działki,
 • scalenie kilku działek w jedną działkę,
 • zmiana nazwy ulicy, numeru domu,
 • zmiana sposobu korzystania z nieruchomości
 • odłączenie działki i założenie nowej księgi wieczystej lub przyłączenie do istniejącej – bez zmiany właściciela.

Opłata sądowa w wysokości 300 zł

 • odłączenie działki i założenie księgi wieczystej,
 • wydzielenie lokalu i założenie nowej księgi wieczystej,
 • założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, dla której nigdy nie była prowadzona księga wieczysta.

Dział II księgi wieczystej – własność

Opłata sądowa w wysokości 100 zł

 • zmiana nazwiska,
 • zmiana innych danych osobowych (dopisanie drugiego imienia).

Opłata sądowa w wysokości 150 zł

 • wpis prawa własności na skutek zawarcia ugody sądowej,
 • wpis spadku po osobie zmarłej.

Opłata sądowa w wysokości 200 zł

 • wpis prawa własności – nabycie nieruchomości na licytacji komorniczej,
 • ujawnienie rozdzielności majątkowej,
 • ujawnienie wyroku rozwodowego.

Dział III księgi wieczystej – prawa, roszczenia i ograniczenia

Opłata sądowa w wysokości 50 zł

 • wykreślenie wzmianki o wszczętej egzekucji z nieruchomości,
 • wykreślenie ostrzeżenia.

Opłata sądowa w wysokości 75 zł

 • wykreślenia prawa dożywocia,
 • wykreślenie prawa dzierżawy, prawa najmu.

Opłata sądowa w wysokości 100 zł

 • wpis wzmianki o wszczętej egzekucji z nieruchomości,
 • wpis ostrzeżenia,
 • wykreślenie służebności osobistej,
 • wykreślenie służebności gruntowej,
 • wykreślenie prawa użytkowania.

Opłata sądowa w wysokości 200 zł

 • wpis służebności osobistej,
 • wpis służebności gruntowej,
 • wpis użytkowania. 

Opłata sądowa w wysokości 250 zł

 • wykreślenie roszczenia z tytułu uiszczenia jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział IV księgi wieczystej – hipoteka

Opłata sądowa w wysokości 100 zł

 • wykreślenie (jednej) hipoteki,
 • wykreślenie hipoteki łącznej,
 • zmiana wierzyciela hipotecznego,
 • przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne,
 • zmiana pierwszeństwa hipoteki.

Opłata sądowa w wysokości 150 zł 

 • zmiana treści hipoteki (jednej),
 • wpis roszczenia o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

Opłata sądowa w wysokości 200 zł 

 • wpis (jednej) hipoteki,
 • wpis hipoteki łącznej.

Odpis księgi wieczystej

Uzyskanie odpisu księgi wieczystej

W celu uzyskania odpisu księgi wieczystej należy:

1) wypełnić formularz KW–ODPIS (.PDF)

     wzór wypełnionego wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej (KW-ODPIS) (.PDF)

2) uiścić opłatę sądową za wydanie odpisu lub wyciągu

 • odpis zwykły – 30 zł,
 • odpis zupełny – 60 zł,
 • wyciąg z jednego działu Kw. – 15 zł

Odpis dokumentu z akt księgi wieczystej 

Opłata za wydanie poświadczonego odpisu dokumentu
20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron

Opłata za wydanie kopii dokumentu
20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron