Opłaty sądowe

Nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 27, poz. 199) wydane na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 300), która weszła w życie 2 marca 2006r., określa zarówno sposoby uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, jak i wzory oraz nominały znaków opłaty sądowej.
Zgodnie z nowymi przepisami opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów Sądu Rejonowego w Lęborku albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości.

 

Znaki opłaty sądowej należy naklejać na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu.

Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądowej są sędzia lub pracownik upoważniony do przyjmowania pism lub do wydawania dokumentów.

 

Znaki opłaty sądowej skasowane przez uiszczającego opłatę nie będą przyjmowane.
Znaki kasuje się przez przekreślenie ich na krzyż, tak aby końce kresek przechodziły na papier, na którym naklejono znaki; na każdym ze znaków wpisuje się datę skasowania a obok znaków sumę, na którą znaki skasowano oraz umieszcza się podpis kasującego.

 

Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić za pomocą znaków opłaty sądowej, wynosi 1500 zł.
W przypadku podejrzenia posłużenia się przez stronę znakami opłaty sądowej, które zostały podrobione, przerobione lub z których usunięto oznakę umorzenia Prezes Sądu Rejonowego zawiadamia właściwą miejscową jednostkę policji, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Oddział Finansowy Sądu Rejonowego w Lęborku.

 

Akty prawne:
Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 300),
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 27, poz. 199).

,, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków za zakupione i niewykorzystane znaki opłaty sądowej z uwagi na fakt, iż przepisy prawa  nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych  e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane  e-znaki opłaty sądowej. ‘’

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe