Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy w Lęborku

Sąd Rejonowy w Lęborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.lebork.sr.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

  • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
  • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
  • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
  • wykresy, zwizualizowane struktury, np organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
  • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.

Wyłączenia

  • multimedia nadawane na żywo,
  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r.,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
  • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
  • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku
 • Adres: Sąd Rejonowy w Lęborku, pl. Kopernika 4, 84-300 Lebork
 • E-mail: prezes@lebork.sr.gov.pl
 • Telefon: +48 (59) 86 36 838

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Sądu Rejonowego w Lęborku ul. Plac Kopernika 4

 • Przed budynkiem znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku odbywa się wjazdem znajdującym się przy Placu Kopernika 4.  W budynku na parterze od dnia 25.02.2021r. czynne będzie Biuro Obsługi Interesantów wraz z Biurem Podawczym oraz Czytelnią akt. Na parterze budynku znajdują się sale rozpraw nr 1, 2 i 3  oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W budynku Sądu przy Placu Kopernika 4 znajduje się II Wydział Karny i V Wydział Ksiąg Wieczystych, Oddział Administracyjny oraz Księgowość.
 • Osoby niepełnosprawne proszone są o naciśnięcie dzwonka usytuowanego po lewej stronie przy drzwiach wejściowych, w celu przywołania pracownika ochrony. Pracownik ochrony udzieli pomocy przy wprowadzaniu osoby niepełnosprawnej do wskazanego miejsca w Sądzie. W budynku nie ma windy. Do budynku Sądu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Budynek Sądu Rejonowego w Lęborku przy ul. Przyzamcze 2

 • Obok budynku, od strony ulicy Gdańskiej, znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.  Po lewej stronie wejścia głównego do budynku Sądu znajduje się przycisk powiadamiający ochronę. Pracownik ochrony zobligowany jest do udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.  Budynek posiada toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi i przejścia posiadają minimalna szerokość 90 cm, umożliwiającą korzystanie z przejścia  osobie niepełnosprawnej.
 • W uzasadnionych okolicznościach, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniany jest dostęp alternatywny, w szczególności wsparcie innej osoby. Ponadto Sąd Rejonowy w Lęborku informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę, może ona skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pełnomocnika lub telefonicznie z sekretariatem właściwego wydziału i przekazać informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna lub nieporadna. Informacja taka pozwoli przygotować ułatwienia w dotarciu na salę rozpraw, jak również w razie istnienia takiej konieczności zadbać o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

Język migowy

 • W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209 poz.1243) Sad Rejonowy w Lęborku informuje, że w przypadku chęci skorzystania z pomocy tłumacza migowego (PJM, SJM lub SKOGN) osoba uprawniona proszona jest o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) osobiście, w formie pisemnej pod adres: Sad Rejonowy w Lęborku, Oddział Administracyjny, ul. Plac Kopernika 4,   84-300 Lębork, za pośrednictwem faksu pod numer: 59 86 36 836 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: administracja@lebork.sr.gov.pl.
 • Sąd Rejonowy w Lęborku zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W sytuacji braku możliwości zrealizowania świadczenia Sad zawiadomi osobę uprawnioną podając uzasadnienie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Inne informacje i oświadczenia

Treść w trakcie przygotowania.

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-05
Publikacja w dniu:
2021-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-03
Publikacja w dniu:
2020-07-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-03
Publikacja w dniu:
2020-04-03
Opis zmiany:
b/d