Konta bankowe

Dochody budżetowe

 

BANK NBP O/O Gdańsk
Nr
33 1010 1140 0031 7322 3100 0000

 

opłaty sądowe, wpisy, grzywny, koszty sądowe

 

 

Wpłatę należy opisać podając: tytuł wpłaty, sygnaturę akt sprawy, numer wydziału, którego wpłata dotyczy

 

Sumy depozytowe


Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku


PLN  Nr
89 1130 1017 0021 1001 0690 0004

USD Nr 62 1130 1017 0021 1001 0690 0005

EUR Nr 46 1130 1017 0021 1001 0690 0002

CHF Nr 73 1130 1017 0021 1001 0690 0001

GBP Nr 19 1130 1017 0021 1001 0690 0003

 

 

kaucje, poręczenia, depozyty, zabezpieczenia majątkowe

 

Przy dokonywaniu wpłaty należy podać sygnaturę sprawy

 

Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finasach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finasów. W związku z tą zmianą, wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE W KASIE SĄDU.

Od 01.01.2015r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez ww. rachunki bankowe.

 

 

Zaliczki na koszty postępowania sądowego

 

BANK NBP O/O Gdańsk

 

Nr 70 1010 1140 0031 7313 9800 0000

 

zaliczki na koszty postępowania sądowego - zaliczki na czynności biegłego, kuratora, tłumacza, zaliczki na koszty ogłoszeń prasowych

opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

BANK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 

Nr 61 1130 1121 0006 5595 5920 0001

 

nawiązki oraz świadczenia pieniężne

Rejestr zmian dla: Konta bankowe