Konta bankowe

Dochody budżetowe

 

BANK NBP O/O Gdańsk
Nr
33 1010 1140 0031 7322 3100 0000

 

opłaty sądowe, wpisy, grzywny, koszty sądowe

 

 

Wpłatę należy opisać podając: tytuł wpłaty, sygnaturę akt sprawy, numer wydziału, którego wpłata dotyczy

 

Sumy depozytowe


Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku
Nr
89 1130 1017 0021 1001 0690 0004

 

 

kaucje, poręczenia, depozyty, zabezpieczenia majątkowe

 

 

Zaliczki na koszty postępowania sądowego

 

BANK NBP O/O Gdańsk

 

Nr 70 1010 1140 0031 7313 9800 0000

 

zaliczki na koszty postępowania sądowego - zaliczki na czynności biegłego, kuratora, tłumacza, zaliczki na koszty ogłoszeń prasowych

 

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

BANK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 

Nr 61 1130 1121 0006 5595 5920 0001

 

nawiązki oraz świadczenia pieniężne

Drukuj informację